Medezeggenschapsraad

Mede vormgeven aan beleid op school

Het bevoegd gezag (bestuur) en de directie bepalen het beleid. Het is de taak van de medezeggenschapsraad (MR) te adviseren over en in te stemmen met dat beleid. En daarmee zijn meteen de twee rechten van de MR aangehaald, te weten het adviesrecht en het instemmingsrecht.

Wie zitten er in onze MR en wat kunnen zij bereiken?

De MR van onze school bestaat uit zes leden: drie ouders worden door en uit de ouders/verzorgers gekozen en drie personeelsleden door en uit het personeel. In de MR wordt gesproken over alles wat met het beleid van de school te maken heeft. Zolang het maar van algemene en niet van persoonlijke aard is. Het doel is te komen tot openheid binnen de school. Alle belangrijke besluiten moeten aan de MR worden voorgelegd. Bovendien kan de MR gevraagd of ongevraagd advies geven. Er is een geschillenregeling wanneer MR en bestuur niet tot overeenstemming komen. Met de bevoegdheden die de MR heeft, kan zij zich uiteindelijk daadwerkelijk inzetten voor het belang van de kinderen, ouders en het personeel. Als ouders meer willen weten over de mogelijkheden, de bevoegdheden en de rechten van de MR kunnen zij op school een informatiefolder aanvragen waarin dit alles uitgebreid staat beschreven. Tevens bevinden de notulen van de MR zich ter inzage op school.

De medezeggenschapsraad is als volgt samengesteld:

De oudergeleding:

  • mevrouw L. de Hond, voorzitter
  • mevrouw R. Verhoeff, lid
  • mevrouw M. Rademaker, lid

De personeelsgeleding:

  • mevrouw A. de Bruijn, secretaris
  • mevrouw A. van Laarhoven, lid
  • mevrouw F. Homans, lid

Contact: mr@mytylschoolroosendaal.nl