De oudervereniging is opgericht 24 mei 2004.

De vereniging stelt zich – gelet op de primaire verantwoordelijkheid van de ouders voor de opvoeding van hun kinderen – ten doel de samenwerking tussen de ouders, de leiding en het personeel met betrekking tot onderwijs en vorming van de leerlingen binnen de school en in verband met school te bevorderen.

Op verzoek ontvangen de ouders een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement van de oudervereniging. Hiervoor kan men contact opnemen met de secretaris van de oudervereniging. Alle ouders/verzorgers van kinderen die zijn ingeschreven bij de Mytylschool kunnen lid worden van de oudervereniging.

De vereniging kent een algemeen en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste elf leden. Het dagelijks bestuur bestaat momenteel uit twee leden; voor het schooljaar 2021/2022 zijn dit: Flory Swuste (penningmeester) en Olivia Kop (secretaris). Voor de positie van voorzitter staat op dit moment een vacature open.
Op dit moment bestaat het algemeen bestuur van de vereniging uit zeven ouders en één personeelslid. Ouders kunnen zich kandidaat stellen voor het algemeen bestuur van de oudervereniging. Tijdens de algemene ledenvergadering wordt het algemeen bestuur vastgesteld.

Regelmatig komt het algemeen bestuur met de vertegenwoordiger van de school bijeen en bekijkt bij welke activiteiten zij een helpende hand kan bieden, bv. kerstmis, sportdag, schoolreis en laatste schooldag. De contributie wordt gebruikt voor ondersteuning van deze activiteiten.
De vereniging zorgt voor een attentie namens alle ouders voor de kinderen die opgenomen worden in een ziekenhuis of langere tijd ziek thuis zijn. De schoolverlaters krijgen een klein aandenken dat aansluit bij hun interesse. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de jaarvergadering vastgesteld. De geldmiddelen van de vereniging kunnen verder bestaan uit:

schenkingen en andere baten;
erfstellingen.

Om als vereniging op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen binnen het onderwijs zoekt de oudervereniging contact met andere (ouder)verenigingen van onder andere Mytyl- en Tyltylscholen in Nederland om informatie en ideeën uit te wisselen. Om deze informatie aan de ouders door te geven en om de ontmoeting tussen ouders/verzorgers onderling te stimuleren organiseert de oudervereniging bij gelegenheid thema-avonden. Daarnaast is er een besloten groep op Facebook.

Contact: ov@mytylschoolroosendaal.nl

Naschoolse sport

Ook dit schooljaar is er voor de leerlingen de mogelijkheid om naschools te sporten óp de Mytylschool! U en uw kind zijn altijd welkom om een keer te komen kijken tijdens een van onderstaande lessen.

Judo

Met judo kunnen de leerlingen hun weerbaarheid vergroten en sociaal emotionele vaardigheden versterken. Spelenderwijs leren ze zichzelf en hun mogelijkheden kennen. Lekker stoeien, leren vallen, respect hebben en grenzen stellen komen tijdens de lessen aan bod.

DoorSportschool Ikigai
WaarGymzaal Mytylschool Roosendaal
WanneerWoensdag van 12.30 u tot 13.30 u
VoorLeerlingen uit de SO en VSO kunnen zich aanmelden voor de lessen judo.
KostenOp te vragen (Erik Markgraff, zie emailadres), afhankelijk van aantal weken.
Aanmeldeninfo@sportschool-ikigai.nl
06-19902812

Sport & Spel

Tijdens de activiteit ‘Spel en sport beoefenen we elke week een andere sport- of spelvorm! Zo maken de kinderen op een leuke en uitdagende manier kennis met allerlei verschillende beweegvormen. Plezier staat bij deze lessen voorop!

DoorSportservice Noord – Brabant (SSNB)
WaarGymzaal Mytylschool Roosendaal
WanneerDinsdag van 15.30u tot 16.30u
VoorDe leerlingen uit de klassen AB1, A2, B2, B3 & VSO Arbeid – A en B kunnen zich aanmelden voor de lessen Sport & Spel!
Kosten€50 voor een heel schooljaar
Aanmeldenm.boomaars@ssnb.nl

Afkortingen

AB Ambulante begeleiding

BaO Basisonderwijs

CED-groep Centrum Educatieve Dienstverlening(onderwijsbegeleidingsdienst)

CIZ Commissie Indicatie Zorg

CMZ Coördinator Medische Zorg

CvB Commissie van Begeleiding

DUO Dienst Uitvoering Onderwijs

EKEP Een kind een plan

ICT Informatie en Communicatie Technologie

IPG Integrale Peutergroep

KDC Kinder Dag Centrum

KLT Klassenteam

LBP Leer behandel plan

LG Lichamelijk gehandicapt

LZ Langdurig zieken

EMB Ernstig meervoudig beperkt

MCG Meervoudig Complex Gehandicapt

MG Meervoudig gehandicapt

MKD Medisch Kinder Dagverblijf

MLK Moeilijk Lerende Kinderen

OOR Ontwikkelingsperspectief onderwijs Revalidatie

OPD Orthopedisch dagcentrum

PGB Persoonsgebonden Budget

PO Primair Onderwijs

PrO Praktijkonderwijs

SBO Speciaal Basis Onderwijs

SDW Stichting Dag- en Woonvoorziening

SO Speciaal Onderwijs

SWV Samenwerkingsverband

TLV Toelaatbaarheidsverklaring

TP Transitie Plan

VMBO Voortgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs

VSO Voortgezet Speciaal Onderwijs

VO Voortgezet Onderwijs

Wajong Wajong Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jong gehandicapten

ZJ Zeer Jeugdigen

ZML Zeer Moeilijk Lerenden

Vragen of contact opnemen?

Neem direct contact met ons op via e-mail, telefoon of ons contactformulier.