Onze gezamenlijke missie en visie van onderwijs en revalidatie (EKEP)

Eén kind één plan (EKEP) op Mytylschool Roosendaal

Mytylschool Roosendaal werkt samen met kinderrevalidatie (Bravis) en zorg (SDW). Ieder jaar maken we één gezamenlijk plan voor uw kind. Wat zijn de ontwikkelingsmogelijkheden van hem of haar? En hoe kunnen we daar het beste mee aan de slag gaan? Als ouder denkt u mee over het plan voor uw kind.

Het plan gaat bijvoorbeeld over sociaal-emotionele ontwikkeling, communicatie en zelfredzaamheid. Wat is belangrijk om gezamenlijk aan te werken? En hoe gaan we dat doen? Dat schrijven we op in het Ontwikkelperspectief Onderwijs Revalidatie (OOR) (eenmalig na plaatsing) of leerbehandelplan (LBP). Het onderwijs-revalidatieteam bespreekt elke maand de stand van zaken. Zo kan snel worden gezien wat goed gaat en wat misschien extra aandacht verdient.

 

HET OOR-TRAJECT

Voor iedere (mogelijk) nieuwe leerling wordt het traject Ontwikkelingsperspectief Onderwijs Revalidatie (OOR) opgestart. Dit traject bestaat uit twee delen, t.w. ‘van oriëntatie tot plaatsing’ en ‘van plaatsing t/m OOR’.

Deel 1 ‘Van oriëntatie tot plaatsing’

 • Ouders hebben een oriënterend gesprek met de orthopedagoog van de school. Dit gesprek heeft als doel het verschaffen van informatie over organisatie van het onderwijs, de leerlingzorg, de revalidatie, de toelating tot de school en het geven van een indruk van de school door middel van een rondleiding.
 • Als ouders hun kind aanmelden, worden de benodigde gegevens verzameld om de onderwijsbehoeften van de leerling in kaart te brengen. Op basis van de onderwijsbehoeften wordt in de Commissie van Begeleiding (CVB) op school besproken of een leerling kan worden geplaatst.
 • Indien besloten wordt tot plaatsing, wordt een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aangevraagd bij het samenwerkingsverband (SWV) Passend onderwijs van de regio waarin de leerling woont.
 • Indien een leerling niet bekend is bij de revalidatiearts, zal de leerling opgeroepen worden door de revalidatiearts ter kennismaking.
 • Vervolgens volgt een intakegesprek met de orthopedagoog met als doel het verkrijgen van verdere informatie over de nieuwe leerling en het maken van praktische afspraken voor de eerste periode.
 • Tenslotte stelt de orthopedagoog een beginsituatie op, waarin de belangrijkste gegevens van het kind worden opgenomen en waarin de afspraken voor de eerste periode staan vermeld.

 

Deel 2 ‘Van plaatsing t/m OOR’

 • Zodra de plaatsing definitief is wordt een afspraak gepland voor een multidisciplinaire screening. Hierbij zijn naast een fysiotherapeut, ergotherapeut en logopediste ook een orthopedagoog en medisch maatschappelijk werker betrokken. Tijdens de screening die 75 minuten duurt wordt het kind op verschillende ontwikkelingsgebieden geobserveerd en uitgelokt, passend bij de leeftijd, de mogelijkheden van het kind en de hulpvragen. Daarnaast is er de mogelijkheid om gerichte informatie van ouders te verkrijgen. Na afloop wordt de verkregen informatie verwerkt in het gezamenlijke OOR-verslag.
 • De eerste 10-12 weken worden als observatieperiode gebruikt, zowel binnen de klas als binnen de revalidatie. Het doel hiervan is het in kaart brengen van de mogelijkheden van de leerling op alle gebieden. De eerste twee weken daarvan gelden als wenperiode.
 • Na 6 weken heeft de leerkracht de leerling geobserveerd en ingeschaald in de leerlijn op de belangrijkste vakgebieden. De orthopedagoog stelt vervolgens het ‘ontwikkelingsperspectief vanuit onderwijs’ op in nauw overleg met de leerkracht.
 • In de eerste weken zal de maatschappelijk werker een afspraak maken voor een gesprek / huisbezoek.
 • In de 6e week zullen ouders uitgenodigd worden voor een nadere kennismaking gedurende de gespreksochtend. Hierbij hebben de ouders een gesprek met de onderwijsassistent en een gesprek met de revalidatiemedewerkers (fysiotherapeut, ergotherapeut en de logopedist). Ouders kunnen dan hun hulpvragen stellen en verwachtingen kenbaar maken. Daarnaast vindt er ook een gesprek plaats met de orthopedagoog over het ‘ontwikkelingsperspectief vanuit onderwijs’.
 • Aan het einde van de observatieperiode zal het ‘concept-OOR’ opgesteld worden door alle betrokkenen rondom de leerling. Het ‘concept OOR’ bestaat uit een ‘ontwikkelingsperspectief vanuit onderwijs’ en een ‘ontwikkelingsperspectief vanuit revalidatie’. Dit is op elkaar afgestemd en resulteert in de doelen voor de volgende periode. Dit ‘concept-OOR’ wordt besproken met alle betrokkenen en binnen de Commissie van Begeleiding (CVB), waarna in een gesprek met ouders, revalidatiearts en orthopedagoog het OOR vastgesteld wordt.
 • Ter afsluiting hebben ouders een gesprek met de leerkracht en onderwijsassistent, waarbij ouders geïnformeerd worden over hoe de doelen en afspraken uit het OOR in de klas worden opgepakt.

HET LBP-TRAJECT

Het doel van het Leer Behandel Plan-traject (LBP) is tweeledig:

 

1. Het evalueren van de hoofddoelstelling van de afgelopen periode.

2. Het maken van afgestemd plan, gericht op de nieuwe hoofddoelstelling, waar ouders, onderwijs en revalidatie op een geïntegreerde wijze samenwerken.

Leerbehandelplan maken

Het maken en uitvoeren van het leerbehandelplan (LBP) bestaat uit zes stappen:

1. Informatie verzamelen

Wat zijn hulpvragen? Wat gaat goed, waar liggen kansen tot ontwikkeling, wat is lastig en waar moeten we rekening mee houden? Door ouders, school, revalidatie en zorg.

2. Voorbespreken

School en revalidatie maken een concept-leerbehandelplan en bespreken dat met elkaar. Informatie van school, revalidatie en ouders wordt hierin verwerkt.

3. Plan maken

Uit de bespreking komt een voorstel om aan de ontwikkeling van uw kind te werken. Daarin staat wat het belangrijkste gezamenlijke doel is en wat er nodig is om dat te bereiken.

4. Bespreken

Dit voorstel wordt met u als ouder besproken in de ‘LBP bespreking’. We stellen samen het definitieve leerbehandelplan vast.

5. Doen

Samen voeren we het leerbehandelplan uit.  Door leerling, ouders, school , revalidatie en zorg.

6. Evalueren

Ouders, school, revalidatie en zorg bespreken hoe het gaat met de leerling. Hoe was de afgelopen periode? En hoe zien we de toekomst?

Daarna beginnen deze stappen opnieuw. En maken we een nieuw plan voor een jaar.

Vragen of contact opnemen?

Neem direct contact met ons op via e-mail, telefoon of ons contactformulier.