Eén kind één plan (EKEP) op Mytylschool Roosendaal

Mytylschool Roosendaal werkt samen met kinderrevalidatie (Bravis) en zorg (SDW). Ieder jaar maken we één gezamenlijk plan voor uw kind. Wat zijn de ontwikkelingsmogelijkheden van hem of haar? En hoe kunnen we daar het beste mee aan de slag gaan? Als ouder denkt u mee over het plan voor uw kind. Als VSO-leerling denk je zelf ook mee.

Het plan gaat bijvoorbeeld over sociaal-emotionele ontwikkeling, communicatie en zelfredzaamheid. Wat is belangrijk om gezamenlijk aan te werken? En hoe gaan we dat doen? Dat schrijven we op in het Ontwikkelperspectief Onderwijs Revalidatie (OOR) (eenmalig na plaatsing in het VSO) of transitieplan (TP). Het onderwijs-revalidatieteam bespreekt elke maand de stand van zaken. Zo kan snel worden gezien wat goed gaat en wat misschien extra aandacht verdient.

HET OOR-TRAJECT

Voor iedere (mogelijk) nieuwe leerling wordt het traject Ontwikkelperspectief Onderwijs Revalidatie (OOR) opgestart. Dit traject bestaat uit twee delen, t.w. ‘van oriëntatie tot plaatsing’ en ‘van plaatsing t/m OOR’.

Deel 1 ‘Van oriëntatie tot plaatsing’ voor leerlingen die niet vanuit de SO-afdeling doorstromen

 

 • Ouders hebben een oriënterend gesprek met de orthopedagoog van de school. Dit gesprek heeft als doel het verschaffen van informatie over de organisatie van het onderwijs, leerlingzorg, revalidatie, toelating tot de school en het geven van een indruk van de school door middel van een rondleiding.
 • Indien besloten wordt tot plaatsing, wordt een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aangevraagd bij het samenwerkingsverband (SWV) Passend Onderwijs van de regio waarin het kind woont.
 • Indien een kind niet bekend is bij de revalidatiearts, zal het kind opgeroepen worden door de revalidatiearts ter kennismaking. Doel hierbij is zicht te krijgen op de medische voorgeschiedenis van het kind, het huidige functioneren en eventuele hulpvragen.
 • Vervolgens volgt een intakegesprek met de orthopedagoog met als doel het verkrijgen van verdere informatie over de nieuwe leerling en het maken van praktische afspraken voor de eerste periode.
 • Tenslotte stelt de orthopedagoog een ‘beginsituatie’ op, waarin de belangrijkste gegevens van het kind worden opgenomen en waarin de afspraken voor de eerste periode staan vermeld.
 • Zodra de keuze voor onderwijs op de VSO-afdeling van Mytylschool Roosendaal is gevallen bespreken leerkracht en orthopedagoog hoe de overstap zo soepel mogelijk gemaakt kan gaan worden.
 • De leerkracht SO bespreekt met de leraar VSO het laatste LBP (leer behandel plan), aangevuld met recente informatie vanuit het klassenteam, de leervorderingen en andere zaken die belangrijk zijn voor het onderwijs. Ook worden de afspraken voor de eerste periode vastgelegd.

Deel 2 ‘Van plaatsing t/m OOR’

 

 • Zodra de plaatsing definitief is wordt een afspraak gepland voor een multidisciplinaire screening. Hierbij zijn naast een fysiotherapeut, ergotherapeut en logopediste ook een orthopedagoog en medisch maatschappelijk werker betrokken. Tijdens de screening die 75 minuten duurt wordt het kind op verschillende ontwikkelingsgebieden geobserveerd en uitgelokt, passend bij de leeftijd, de mogelijkheden van het kind en de hulpvragen. Daarnaast is er de mogelijkheid om gerichte informatie van ouders te verkrijgen. Na afloop wordt de verkregen informatie verwerkt in het gezamenlijke OOR-verslag.
 • De eerste acht weken worden als observatieperiode gebruikt, binnen de klas. Het doel hiervan is het in kaart brengen van de mogelijkheden van de leerling op alle gebieden. De eerste twee weken daarvan gelden als wenperiode.
 • Na 6 weken heeft de leerkracht de leerling geobserveerd en ingeschaald in de leerlijn op de belangrijkste vakgebieden. De orthopedagoog stelt vervolgens het ‘ontwikkelingsperspectief vanuit onderwijs’ op.
 • In de eerste acht weken zal de maatschappelijk werker een afspraak maken voor een gesprek / huisbezoek.
 • Als er vragen zijn aan de orthopedagoog, kan de orthopedagoog eventueel aanvullend onderzoek doen in de eerste 6 weken.
 • In de 6e week zullen ouders uitgenodigd worden voor een kennismaking. Hierbij hebben de ouders een gesprek met de onderwijsassistent, of als er geen vaste onderwijsassistent is met degene die het logboek maakt.
 • Daarnaast vindt er ook een gesprek plaats met de orthopedagoog over het ‘ontwikkelingsperspectief vanuit onderwijs’.
 • Aan het einde van de observatieperiode zal het concept-OOR opgesteld worden. Het concept OOR bestaat uit een ‘ontwikkelingsperspectief vanuit onderwijs’ en een ‘ontwikkelingsperspectief vanuit revalidatie’, wat op elkaar afgestemd is en resulteert in de doelen voor de volgende periode. Dit concept -OOR wordt besproken met alle betrokkenen en binnen de Commissie van Begeleiding (CVB).
 • Ter afsluiting hebben ouders een gesprek waarbij ouders geïnformeerd worden over hoe de doelen en afspraken uit het OOR in de klas worden opgepakt.

Rol van ouders tijdens het OOR

Tijdens het OOR traject zijn er twee momenten waarop de aanwezigheid van ouders noodzakelijk is om elkaar te informeren en om te komen tot afstemming en besluitvorming t.a.v. het OOR van de  leerling. Te weten:

 

- Het bijwonen van de multidisciplinaire screening;

- Kennismaking met de leraar, onderwijsassistent;

- Het bespreken van het ontwikkelingsperspectief met de orthopedagoog;

- OOR-bespreking met orthopedagoog en revalidatiearts met aansluitend nabespreking van het OOR-verslag met de leerkracht.

HET TRANSITIE-TRAJECT

Transitieplan maken

Het maken en uitvoeren van het transitieplan (TP) bestaat uit zes stappen:

1. Informatie verzamelen

Wat zijn hulpvragen? Wat gaat goed, waar liggen kansen tot ontwikkeling, wat is lastig en waar moeten we rekening mee houden? Door ouders, school, revalidatie en zorg.  

2. Voorbespreken

School en revalidatie maken een concept-leerbehandelplan en bespreken dat met elkaar. Informatie van school, revalidatie en ouders wordt hierin verwerkt.

3. Plan maken

Uit de bespreking komt een voorstel om aan de ontwikkeling van uw kind te werken. Daarin staat wat het belangrijkste gezamenlijke doel is en wat er nodig is om dat te bereiken.

4. Bespreken

Dit voorstel wordt met u als ouder besproken in de ‘TP bespreking’. We stellen samen het definitieve transitieplan vast.

5. Doen

Samen voeren we het transitieplan uit.  Door leerling, ouders, school , revalidatie en zorg.

6. Evalueren

Ouders, school, revalidatie en zorg bespreken hoe het gaat met de leerling. Hoe was de afgelopen periode? En hoe zien we de toekomst?

Daarna beginnen deze stappen opnieuw. En maken we een nieuw plan voor een jaar.

Vragen of contact opnemen?

Neem direct contact met ons op via e-mail, telefoon of ons contactformulier.