Klachtenregeling

Wanneer een klager (een ouder/verzorger/wettelijk vertegenwoordiger van een leerling, een leerling of een oud-leerling van de Mytylschool Roosendaal) een klacht heeft over een aangeklaagde (een lid van het personeel, een lid van de directie of een lid van het bestuur van de Mytylschool Roosendaal), bespreekt de klager de klacht eerst met degene over wie de klacht gaat.

Indien de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, bespreekt de klager de klacht met een lid van de directie om naar een oplossing te zoeken.

Wanneer ook deze afhandeling niet tot tevredenheid heeft geleid kan de klager een beroep doen op de klachtenregeling. Deze houdt het volgende in: De klager benadert de interne contactpersonen. Zij zullen nagaan of de procedure tot dan toe correct is verlopen, of de klager ter oplossing van de klacht eerst gesproken heeft met de aangeklaagde en daarna met een lid van de directie.

Indien nodig kan de interne contactpersoon verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon van de Mytylschool is mevrouw A. Luijendijk, bereikbaar via aster.luijendijk@arbounie.nl en 06-52502378. De externe vertrouwenspersoon bemiddelt en gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Mislukt de bemiddelingspoging dan kan de externe klachtencommissie worden ingeschakeld. De klager kan op grond van artikel 14 van de Wet op het Primair Onderwijs ook zonder tussenkomst van de interne contactpersoon contact opnemen met de externe klachtencommissie.

De Mytylschool is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs. Het adres van deze klachtencommissie is: postbus 82324, 2508 EH ’s-Gravenhage.

Een klaagschrift bevat:

  • de naam en het adres van de school
  • een omschrijving van de klacht en de gronden waarop deze berust
  • de naam en het correspondentieadres van de klager, een anonieme klacht wordt niet in behandeling genomen
  • de naam en het correspondentieadres van de aangeklaagde
  • de dagtekening

Bij het klaagschrift worden alle op de zaak betrekking hebbende stukken overlegd. Het klaagschrift wordt ingediend binnen een jaar gerekend vanaf de dag, waarop de feiten waarop de klacht betrekking heeft, hebben plaatsgevonden of vanaf de dag waarop klager er kennis van heeft genomen. De secretaris van de klachtencommissie zal zo snel mogelijk na ontvangst een kopie van het klaagschrift aan het aangeklaagde sturen en aan het bevoegd gezag van de school meedelen dat er een klacht is ingediend.

De commissie stelt aangeklaagde in de gelegenheid om binnen een termijn van vier weken na toezending van het klaagschrift een verweerschrift in te dienen. Vervolgens vindt een hoorzitting plaats. Binnen vier tot acht weken na de sluiting van het onderzoek brengt de klachtencommissie een advies uit. Dit brengt met zich mee dat de klachtencommissie op grond van de Wet op het Primair Onderwijs geen middelen heeft om concrete maatregelen te treffen of vorderingen toe te wijzen.

Vertrouwensinspecteur:
Ieder schoolbestuur is wettelijk verplicht bij een vermoeden van seksueel misbruik contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. Onderwijsinstellingen en ook leerlingen kunnen contact opnemen met de Vertrouwensinspecteur als zich situaties van ernstig fysiek en geestelijk geweld hebben voorgedaan. De vertrouwensinspecteurs zijn te bereiken via het centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs. Het telefoonnummer is 0900-1113111.