Revalidatie

Werken aan een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke deelname aan de samenleving

bravis_logo_s

Binnen de Mytylschool Roosendaal werkt een revalidatieteam van het Bravis Ziekenhuis. In samenwerking met het onderwijs, draagt dit multidisciplinaire
kinderrevalidatie team zorg voor een optimale ontwikkeling van de kinderen op de Mytylschool.

Het kinderrevalidatie team richt zich niet alleen op de medische problematiek maar op alle aspecten van de ontwikkeling van de leerling, met als doel het bereiken van een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke deelname aan de samenleving. Om dit te bewerkstelligen wordt er samen met alle betrokkenen vanuit onderwijs en revalidatie gewerkt op basis van het EKEP (Eén Kind Eén Plan).

In de praktijk betekent dit dat de begeleiding en behandeling van leerlingen op het gebied van onderwijs en van revalidatie zoveel mogelijk op elkaar wordt afgestemd. Hierbij neemt de hulpvraag van de leerling en ouders een centrale plaats in.

Een evenwichtig samenspel tussen ouders en leerlingen, onderwijs en het revalidatiepersoneel is voor de leerlingen en jongvolwassenen van de Mytylschool Roosendaal essentieel.

Wij hechten veel waarde aan betrokkenheid van ouder(s) / verzorger(s) tijdens het behandelproces. We hebben elkaar nodig om een optimale ontwikkeling na te streven. Contact kan plaatsvinden door middel van email of telefoon en uiteraard bent u van harte welkom om bij de behandeling van uw kind aan te sluiten.

Het revalidatieteam is gespecialiseerd in:

 

- Kinderen met een ernstige meervoudige beperking

- Kinderen met sensorische informatieverwerkingsproblemen

- Gangbeeldanalyse

- Therapeutisch zwemmen

- Kinderen met complexe zitproblematiek

- Communicatie ondersteuning

- Ouderparticipatie

Onderwijsondersteuning

Door middel van onderwijsondersteuning krijgt de leraar handvatten van de desbetreffende therapeut hoe om te gaan met de mogelijkheden en beperkingen van de leerling en tegelijkertijd concrete ondersteuning. Hierdoor kan de ontwikkeling van het leerling in schoolse activiteiten extra gestimuleerd worden. Onderwijsondersteuning kan verleend worden door:

  • Fysiotherapie op het gebied van grof motorische vaardigheden, mobiliteit, zwemmen, handicapbeleving en tilinstructies;
  • Ergotherapie op het gebied van schrijven, tekenen en handvaardigheid, fijn motorische vaardigheden, omgaan met hulpmiddelen/ aanpassingen/voorzieningen, praktische redzaamheid en mobiliteit;
  • Logopedie op het gebied van lezen, auditieve training, mondelinge taalvaardigheid, non-verbale communicatie, sociale vaardigheidstraining.

Vakgebieden

Het revalidatieteam bestaat uit de volgende disciplines met allemaal hun eigen werkzaamheden en expertises.

Revalidatiearts:
(Medisch) coördinator van het revalidatieteam en eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het revalidatieplan. De revalidatiearts stelt de revalidatie-indicatie vast en stelt het behandelplan (mede) op -en vast. Hij heeft waar nodig contact met derden zoals andere betrokken medisch specialisten -en instanties.

 

Zorgmanager:
Organisatorisch eindverantwoordelijk voor de revalidatie op de Mytylschool.

 

Teamleider kinderrevalidatie:
Operationeel verantwoordelijk voor de uitvoering van optimale revalidatiezorg binnen het revalidatieteam, team kinderen, op de Mytylschool.

 

Planner zorgeenheid revalidatie:
Zorgt voor de planning en uitvoering van de spreekuren, planning, behandelingen en OOR-, LBP-, en transitietrajecten.

 

Fysiotherapeut:
Heeft aandacht voor het motorisch functioneren, conditie en kracht, houding en beweging, gangbeeldanalyse, sport, schoolzwemmen. Ook wordt advies gegeven en begeleiding bij de aanvraag van hulpmiddelen en voorzieningen, zoals een loophulpmiddel of statafel

 

Ergotherapeut:
Werkt aan de fijne motoriek, cognitieve- en spelontwikkeling, prikkelverwerking, zelfredzaamheid bij ADL taken en arbeid. Ook wordt advies -en begeleiding gegeven bij de aanvraag van hulpmiddelen en voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een rolstoel, woonvoorzieningen of een aangepaste fiets.

 

Logopedist:
Onderzoekt, stimuleert en geeft adviezen over de ontwikkeling van de leerling op het gebied van spraak, taal, eten en drinken, gehoor, stem en diverse vormen van ondersteunde communicatie.

 

Maatschappelijk werker:
Geeft kortdurende hulpverlening op psychosociaal, relationeel en maatschappelijk gebied. Ook wordt er begeleiding geboden aan ouders ten aanzien van gedrags- of opvoedingsproblemen, dagbesteding, wonen, vrijetijdsbesteding en verwerkings- en acceptatieproblematiek. Het versterken van de competenties van de ouders en het gezin staat in deze centraal. Er wordt gekeken naar het vergroten van de eigen kracht van het gezin, eventueel door inzetten van het eigen netwerk of doorverwijzing naar externe hulpverlening. Daarnaast is er aandacht voor het bieden van materiële hulpverlening, zoals het geven van informatie, ondersteuning bij de aanvraag van (her) indicaties en praktische wet- en regelgeving.

 

Orthopedisch instrumentmaker: Adviseert en zorgt o.a. voor het aanmeten en maken van hulpmiddelen zoals been -en handspalken.

 

Orthopedisch schoenmaker:
Adviseert en zorgt voor het aanmeten en maken van schoenen op maat, aanpassingen aan schoenen, inlay’s voor confectieschoenen en verricht voetonderzoek en -analyse.

Vragen of contact opnemen?

Neem direct contact met ons op via e-mail, telefoon of ons contactformulier.